Jump to content

Ciekawostki #40


Recommended Posts

coollogo_com-3222914.gif.361fecdaede3e132544463376d5675ae.gif

1. De Havilland to firma która wyprodukowała pierwszy odrzutowy samolot pasażerski używany komercyjnie?

Bry­tyj­ski de Ha­vil­land DH 106 Comet został wpro­wa­dzo­ny w roku 1952 w skład floty pa­sa­żer­skiej British Airways. Jednak kon­struk­cja okazała się mało wy­trzy­ma­ła - po roku roz­po­czę­ła się seria awarii, w tym trzy ka­ta­stro­fal­ne ro­ze­rwa­nia poszycia podczas lotu.

 

2.  Samoloty pasażerskie podczas lotów na duże odległości lecą na wysokości  około 10 km?

Samoloty latają jak naj­wy­że­j, aby zmniej­szyć opory po­wie­trza, które wraz z wzrostem wy­so­ko­ści robi się coraz bardziej roz­rze­dzo­ne - dzięki czemu spalają mniej paliwa. Z drugiej strony jednak, wysokość ogra­ni­czo­na jest przez spa­da­ją­ce ci­śnie­nie, spa­da­ją­cą nośność skrzydeł i zmniej­sza­ją­cą się ilość tlenu po­trzeb­ne­go do dzia­ła­nia sil­ni­ków. Nie bez zna­cze­nia przy wyborze opty­mal­nej wy­so­ko­ści lotu są też silne prądy stru­mie­nio­we znaj­du­ją­ce się około 10 km nad ziemią.

 

3. Pierwsza fotografia powstała w 1826 roku?

Ni­cépho­re Niépce wykonał pierw­szą, utrwa­lo­ną fo­to­gra­fię w roku 1822, jednak uległa ona niestety znisz­cze­niu. Naj­star­sza nadal za­cho­wa­na fo­to­gra­fia powstała około roku 1826 i została nazwana "Widok z okna w Le Gras" (La cour du domaine du Gras). Obraz został uchwy­co­ny w Sa­in­t-Lo­up-de­-Va­ren­nes i przed­sta­wia dach i ota­cza­ją­cy teren po­sia­dło­ści Le Gras.

 

4. Kwazary to obiekty, które we wszechświecie świecą najjaśniej?

Kwazary są naj­ener­ge­tycz­niej­szy­mi stałymi źródłami pro­mie­nio­wa­nia we wszech­świe­cie (u­stę­pu­ją siłą jedynie roz­bły­skom gamma). Przy­pusz­cza się, iż "napędza je" energia dysków akre­cyj­nych wokół su­per­ma­syw­nych czarnych dziur w centrach ga­lak­tyk. Kwazary wy­stę­po­wa­ły raczej tylko we wczesnym wszech­świe­cie - gdyż wszyst­kie, jakie znamy, są odległe o miliardy lat świetl­nych (a więc widzimy tylko te, które istniały miliardy lat temu).

 

5. Supernowa może być tak jasna, jak sto miliardów gwiazd?

Rozbłysk su­per­no­wej może być ja­śniej­szy od sku­mu­lo­wa­nej jasności całej ga­lak­ty­ki. Dzięki temu, choć w Drodze Mlecznej nie za­ob­ser­wo­wa­no su­per­no­wej od roku 1604, z ła­two­ścią ob­ser­wu­je­my je w od­le­głych ga­lak­ty­kach.

 

Ile ciekawostek znałeś?

Wystarczy komentarz x/5

x - liczba ciekawostek

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site you agree to Privacy Policy.