Jump to content

Ciekawostki #38


Recommended Posts

 coollogo_com-3222914.gif.e6c575561bf879cf220b812d0b67d66b.gif

1. Jedno z głównych udoskonaleń artylerii morskiej w XIX wieku polegało na użyciu brązowego prochu zamiast czarnego?

Brązowy proch, który pali się wolniej od czar­ne­go, pozwolił na sto­so­wa­nie dłuż­szych luf, po­pra­wia­jąc precyzję strzału. Dzięki mniej­szym na­prę­że­niom w dzia­ła­ch, stawały się one trwal­sze, a ich kon­struk­cja do­kład­niej­sza.

 

2. Boliwia jest krajem, którym nie ma dostępu do morza i słynie z największej marynarki wojennej?

Boliwia utraciła dostęp do oceanu w wyniku prze­gra­nej Wojny o Pacyfik już w roku 1879, to nigdy nie roz­wią­za­ła swojej floty. Z czasem stało się to wyrazem ambicji tego państwa do od­zy­ska­nia wy­brze­ża. Flota Boliwii pa­tro­lu­je wody jeziora Ti­ti­ca­ca, w roku 2008 w ma­ry­nar­ce Boliwii służyło około 5,000 osób.

 

3. USS en­ter­pri­se to okręt o naj­więk­szej liczbie re­ak­to­rów ato­mo­wych?

Więk­szość ame­ry­kań­skich lot­ni­skow­ców posiada dwa re­ak­to­ry. Jedynym wy­jąt­kiem jest właśnie USS En­ter­pri­se, który był jedną z pierw­szych kon­struk­cji tego typu. Został wy­po­sa­żo­ny w 8 re­ak­to­rów umiesz­czo­nych na miejscu ośmiu silników kon­wen­cjo­nal­ny­ch, jakie wy­stę­po­wa­ły w jego po­przed­ni­kach. Użycie ośmiu re­ak­to­rów okazało się bardzo kosz­tow­ne i w na­stęp­nych lot­ni­skow­cach klasy Nimitz ich liczbę ogra­ni­czo­no.

 

4. Pocisk wykonany ze złota byłby przeciwpancerny?

Gęstość złota to 19,320 kg/m3 - jest prawie dwu­krot­nie wyższa od ołowiu. Prze­wyż­sza też gęstość zu­bo­żo­ne­go uranu uży­wa­ne­go do pro­duk­cji amunicji prze­ciw­pan­cer­nej. Tak wysoka gęstość oznacza, że złoty pocisk miałby dużo większą masę, niż ołowiany tego samego rozmiaru - a co za tym idzie, dużo większą energię ki­ne­tycz­ną. Mimo tego, że ma dużą gęstość, jest też bardzo miękki i naj­bar­dziej kowalny i ciągliwy spośród wszyst­kich znanych metali.

 

5. Roald Amund­sen jako pierwszy przepłynął przejściem północno-zachodnim na północy Kanady?

Wyprawa zajęła Amund­se­no­wi i sze­ścio­oso­bo­wej załodze statku Gjøa trzy lata (1903-1906). Przez więk­szość czasu statek uwię­zio­ny był w lodzie, a załoga czekała na krótkie miesiące po­lar­ne­go lata, w których mogła będzie kon­ty­nu­ować podróż. To wtedy Amundsen poznał od lo­kal­nych miesz­kań­ców sposoby prze­trwa­nia i podróży w Arktyce, jak zaprzęgi psów lub futrzane okrycia. Zdobyta wiedza później po­zwo­li­ła mu zdobyć biegun po­łu­dnio­wy.

 

Ile ciekawostek znałeś?

Wystarczy komentarz x/5

x - liczba ciekawostek

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site you agree to Privacy Policy.