Jump to content

Ciekawostki #35


M4A1
 Share

Recommended Posts

coollogo_com-3222914.gif.5edde401f2f40b373b7bf7c637f38866.gif

1. Mongolia ma najmniejszą gęstość zaludnienia?

Średnia gęstość za­lud­nie­nia w Mongolii to 1,7 oso­by­/k­m2. Gdyby Gran­lan­dia była su­we­ren­nym państwem (należy do Danii), miałaby wynik 0,026.

 

2. Linia brzegowa półwyspu skandynawskiego jest najmniej stabilna?

Do XVIII wieku w Szwecji panowało prze­ko­na­nie, że poziom morza nie­ustan­nie opada. Z ini­cja­ty­wy Andersa Celsiusa na wybrzeżu umiesz­czo­no szereg ozna­cze­ń, by zwe­ry­fi­ko­wać tę teorię. W roku 1765 wysnuto wniosek, iż nie jest to ob­ni­ża­nie poziomu morza, ale wy­no­sze­nie lądu - później wy­ja­śnio­ne jako ruchy izo­sta­tycz­ne wywołane ustą­pie­niem lodowca.

 

3. Tanganika jest najdłuższym jeziorem słodkowodnym na świecie?

 Jego mak­sy­mal­na długość wynosi 673 km. Jest to również drugie na świecie naj­głęb­sze jezioro słod­ko­wod­ne, drugie naj­star­sze i drugie naj­więk­sze pod względem ob­ję­to­ści.

 

4. Włoskie słowo Ferrari pochodzi od słowa "Kowalski"?

"Fer­ra­ri" jest trzecim co do po­pu­lar­no­ści na­zwi­skiem we Włoszech i pochodzi od kowala. Dzieli ten sam rdzeń, co włoskie słowo "ferro" (żelazo) i ła­ciń­skie "ferrum" (stąd Fe jako ozna­cze­nie pier­wiast­ka­).

 

5. Najwyższa średnia roczna opadów wynosi 11 872 mm?

Co roku na  przed­gó­rzu Hi­ma­la­jów suma opadów wynosi aż 11 872mm. W pół­noc­no­-w­schod­nich Indiach, w wiosce Maw­syn­ram notuje się naj­wyż­sze roczne sumy opadów na świecie. Dzieje się tak, gdyż Himalaje są barierą kli­ma­tycz­ną. Za­trzy­mu­ją ciepłe i wilgotne po­wie­trze znad Oceanu In­dyj­skie­go. Po­wie­trze próbując prze­kro­czyć góry unosi się, a tym samym schładza i traci wilgoć.

 

Ile ciekawostek znałeś?

Wystarczy komentarz x/5

x - liczba ciekawostek

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site you agree to Privacy Policy.